What is SENTYR?

What is SENTYR?

Описание на Проект SENTYR („Самоосъзнаване и предприемачество на младежи в риск“)

Mладите хора във всички европейски страни ( 2015 ЕС Доклад за младежта) се сблъскват с нарастващите предизвикателства, свързани с тяхната активност и цялостното им участие в трудовия и обществения  живот. Най-силно изразено е това сред хора в неравностойно положение (социално, икономичско, здравно, културно). Рисковете от радикализация и изключване на младите хора в светлината на нарастващата социална несправедливост са очевидни и допълнително се изострят от прояви на агресия и тероризъм в цяла Европа. Работата с младежи става важен инструмент за достигане до младите хора, които са с риск от напусане  или са  напуснали традиционните форми на обучение и са засташени от социална изолация.

В този контекст и за засилване на инициативите на ЕС в сферата на предприемачеството („Еразъм за млади предприемачи“) или Стратегия ЕС 2020, свързана с „Отваряне на образованието чрез нови технологии“,  проектът SENTYR  се фокусира върху разработването на качествени материали за прваилно и бързо индефициране и последващо обучение по предприемачество и самоосъзнаване на младежки групи в риск.

Нашето партньорство комбинира  усилията на 6 организации от 5 държави, представляващи различни региони в Европа (Средиземноморие, Централна част, Северна и Югоизточна Европа), за разработване на Методология за оценка  на младежи в риск и Методология за обучение  на младежки работници. Интелектуалните продукти по проекта  ще  позволят  адекватно идентифициране  на потребностите от обучение на младите хора и ще предоставят обучение  на младежки работници за  предприемачество и самоосъзнаване на различни групи младежи в риск.

ЦЕЛИ

За постигане на крйната си цел и идея, осъществяваме последователно  стъпка по стъпка редица цели:

-да оформим, развием и направляваме методологията за оценка, за да преценим кои са конкретните и специфични нужди на младите хора;

-да оформим, развием и направляваме методологията за обучение за млади хора, която е основана на умения за предприемачество и самоосъзнаване

-да обучим 14 младежки работници /мултипликатори от държавите – партньори (BG, NL, SL, ES, TR), за да мултплицират  своите знания в локалните си общности .

-провеждане на продължаваща кампания за разпространение на дейностите и резултатите от проекта, включително  и международна конференция за разтростанение на резултатите в Испания.

Двете целеви групи и техните нужди са идентифицирани, както следва:

Младежки работници,  за да  правят обучения запредприемачество, се нуждаят от  иновативни методии, нови подходи, гарантиращи качеството и устойчивостта на предоставеното обучение;

Младите хора в риск от социално изключване  трябва да бъдат бързо и лесно индефицирани. Те се нуждаят от асертивни умения и правилна самооценка, предприемачески нагласи и повишена мотивация за справяне със сложността на съвременния социално-икономически живот.

Оценъчна методология

Методологията за оценка представя методите и инструментите за идентифициране и оценяване на потребностите от обучение на младите хора, изложени на риск от социално изключване. Тя допринася за избора на подходящи инструменти за обучение, които да бъдат приложени и обстойно анализирани от Методологията за обучение.

Тук можете да изтеглите Оценъчната методология на всички езици на на партньорите от консорциума :

Here you can download the evaluation methodology in the partner languages:

EN – Evaluation Methodology

BG – Evaluation methodology (Оценъчна методология за индефициране на младежи в риск)

TK – Evaluation-methodology

ES – Metodología de evaluación

SLO – Evaluation-methodology

NL – Evaluation Methodology

Методология за обучение

Методологията за обучение е насочена към младежките работници, които искат да разширят и подобрят своето портфолио за обучение в областта на самоосъзнаването, самооценката  и методите за обучение по предприемачество на младежи в риск. Чрез методологията те ще получат достъп до една съществена база от най-съвременни знания, която им позволява да структурират своята работа с младежи в риск и да постигат по-ефикасни резултати. Методологията е базирана на два световно известни метода – Compositionwork и бизнес констелации.

Методологията за обучение е бъде комбинация от практически упражнения и теоритично знание.

 

ТУК МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ МЕТОДОЛОГИИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕЗИЦИ
BG – Training Methodology
ES – Training Methodology
EN – Training Methodology
NL – Training Methodology
SI – Training Methodology
TR – Training Methodology