Какво е SENTYR

Какво е SENTYR

Описание на Проект SENTYR („Самоосъзнаване и предприемачество на младежи в риск“)

Mладите хора във всички европейски страни ( 2015 ЕС Доклад за младежта) се сблъскват с нарастващите предизвикателства, свързани с тяхната активност и цялостното им участие в трудовия и обществения  живот. Най-силно изразено е това сред хора в неравностойно положение (социално, икономичско, здравно, културно). Рисковете от радикализация и изключване на младите хора, в светлината на нарастващата социална несправедливост, са очевидни и допълнително се изострят от прояви на агресия и тероризъм в цяла Европа. Работата с младежи става важен инструмент за достигане до младите хора, които са с риск от напусане или са напуснали традиционните форми на обучение и са засташени от социална изолация.

В този контекст и за засилване на инициативите на ЕС в сферата на предприемачеството („Еразъм за млади предприемачи“) или Стратегия ЕС 2020, свързана с „Отваряне на образованието чрез нови технологии“,  проектът SENTYR  се фокусира върху разработването на качествени материали за правилно и бързо идентифициране и последващо обучение по предприемачество и самоосъзнаване на младежки групи в риск.

Нашето партньорство комбинира  усилията на 6 организации от 5 държави, представляващи различни региони в Европа (Средиземноморие, Централна част, Северна и Югоизточна Европа), за разработване на Методология за оценка  на младежи в риск и Методология за обучение  на младежки работници. Интелектуалните продукти по проекта  ще  позволят  адекватно идентифициране  на потребностите от обучение на младите хора и ще предоставят обучение на младежки работници за предприемачество и самоосъзнаване на различни групи младежи в риск.

ЦЕЛИ

За постигане на крйната си цел и идея, осъществяваме последователно  стъпка по стъпка редица цели:

-да оформим, развием и направляваме методологията за оценка, за да преценим кои са конкретните и специфични нужди на младите хора;

-да оформим, развием и направляваме методологията за обучение за млади хора, която е основана на умения за предприемачество и самоосъзнаване

-да обучим 14 младежки работници /мултипликатори от държавите – партньори (BG, NL, SL, ES, TR), за да мултплицират  своите знания в локалните си общности.

-провеждане на продължаваща кампания за разпространение на дейностите и резултатите от проекта, включително  и международна конференция за разпространение на резултатите в Испания.

Двете целеви групи и техните нужди са идентифицирани, както следва:

Младежки работници,  за да  правят обучения за предприемачество, които се нуждаят от  иновативни методи, нови подходи, гарантиращи качеството и устойчивостта на предоставеното обучение;

Младите хора в риск от социално изключване трябва да бъдат бързо и лесно индефицирани. Те се нуждаят от асертивни умения и правилна самооценка, предприемачески нагласи и повишена мотивация за справяне със сложността на съвременния социално-икономически живот.

Оценъчна методология

Методологията за оценка представя методите и инструментите за идентифициране и оценяване на потребностите от обучение на младите хора, изложени на риск от социално изключване. Тя допринася за избора на подходящи инструменти за обучение, които да бъдат приложени и обстойно анализирани от Методологията за обучение.

Тук можете да изтеглите Оценъчната методология на всички езици на партньорите от консорциума:

EN – Оценъчна методология
BG – Оценъчна методология
ES – Оценъчна методология
NL – Оценъчна методология
SLO – Оценъчна методология
TR – Оценъчна методология

Методология за обучение

Методологията за обучение е насочена към младежките работници, които искат да разширят и подобрят своето портфолио за обучение в областта на самоосъзнаването, самооценката  и методите за обучение по предприемачество на младежи в риск. Чрез методологията те ще получат достъп до една съществена база от най-съвременни знания, която им позволява да структурират своята работа с младежи в риск и да постигат по-ефикасни резултати. Методологията е базирана на два световно известни метода – Compositionwork и бизнес констелации.

Методологията за обучение e комбинация от практически упражнения и теоритично знание.

Тук може да изтеглите Методология за обучение на всички езици на партньорите от консорциума:

EN – Методология за обучение
BG – Методология за обучение
ES – Методология за обучение
NL – Методология за обучение
SLO – Методология за обучение
TR – Методология за обучение